. به فرزندان خود موبایل ندهید... . احمقا باهاتون معاشرت نمیکنن