این زیبایی نیست که آفریننده عشق است . بلکه عشق است که آفریننده زیبایی است #تولستوى