رهاتر از خویشم رهاتر از واقعیت رهاتر از خیال رهاتر از تخیل رهاتر از خود رهاتر از بند رهاتر از دنیا رهاتر از رهایی ...... .... ... #این_یک_اعتراف_است #نویسنده_کارگردان ...#شادی_اسد_پور