تلاش برای آنچه می خواهی باشی ...

 

خستگی ندارد ... بعد از پله ایی به

پله ایی دیگر می رسی ، تو می رسی

و لذت به دست آوردن

بی نظیرو فوق العادست ... فقط کافیه تلاش کنی ، دیر و زود داره

سوخت و سوز ، نه

شما چقدر برای رسیدن به مقصد تلاش می کنید ...؟