عکس بالا قدیما

عکس پایین جدیدا

به فاصله ١٤ سال

خدایى راستشو بگین کدوم بهتر بودم ؟من طاقتشو دارم