عاشق بود ..عاشق زندگی...عاشق همسرش....... عاشق خانواده .....عاشق مهمانی و شادمانی...مهربان بود و مهمان نواز .......بذله گو و نکته سنج.....طناز بود و صادق...... عشق ورزی و احترام اش به همسر زبانزد خاص و عام ......

و همسرش ، محبوبش، یار تمام زندگی اش چه سوخت در فراق یار و امروز بر مزار تجربه اولین جدایی دردناک زندگی شان.... بعد از پنجاه سال رفاقت توام باعشق ....و حاصل این زندگی سعادتمند...فرزندانی به مهربانی مادر و پدر : مهندس آرش ، مهندس آذین و مهندس اشکان ....و یگانه نوه اش باربد عزیز که چه تلخ با پدیده مرگ برای اولین بار در زندگی مواجه شد....

......دوستانش همه بودند رفقایی به قدمت ٦٠ سال دوستی...و همه چه تلخ می گریستند از فراق.........سیاوش صالحی لرستانی ..... در ظاهر امر عموی من بود ولی باطنا تکیه گاه معنوی خانواده ما........ و امروز پس از تحمل درد بسیار و رنجوری بیماری ...با دلی ارام و رویی گشاده ، آسمانی شد ...یادش همیشه با لبخندی محو بر لبانم خواهد نشست#شهره-لرستانی#ودود-لرستانی#مرگ#عشق