پاسى از نیمه شب گذشته در بامداد دوشنبه سى و یکم تیرماه در احمدآبادمستوفى پشت صحنه سریال دل در حال مرور دیالوگ هایم . بعد از چهل سال هنوز هم حضور و آمادگى ام در مقابل دوربین برایم یک دغدغه است و بصورت یک شغل روتین در نیامده