خدایا

مرا دریاب

همیشه،

همه جا،

حتى وقتى من حواسم نیست

.....................

٩٨/٤/٣١

#معصومه_کریمی

عکس تکرارى است، اما حالش خوب است