خوشگله زادروزت خجسته

خیلی ساله دوستیم و دوست دارم اما از سریال پژمان، شدیم یار و برادر و همکار

خیلی کمکم کردی و البته کم هم اذیتم نکردی

اما عزیز دلمی

کنار عسل و برکه قشنگه تا پایان خوشبخته خوشبخت باشی.

درضمن تا میتونی کری بخون، چون یه قهرمان هیچوقت جواب نمیده 

عمرت پربرکت و تنت سالم سام جان