دو سال پیش.... در جمع طنازان و افراد تاثیر گذار جامعه.