اکران فیلم ((خداحافظ دختر شیرازی)) در جشنواره شهر جای شبنم جان مقدمی خالی