همراه با رفقای نازنین... اکران فیلم ((سیمین)) در دهمین جشنواره فیلم جاگران دهلی... خوشبختانه فیلم با استقبال گرم تماشاچی هاهمراه بود....