حامد جان تهرانی مرا به صدسالگی برد... بجای عنانم عصا داد سال......