وقتی ادم مقابلت " ادم" نیست ...

خاموش کن فانوس وابستگی‌ات را....

گاهی چه اصراربیهوده ایست ....

اثبات‌دوست‌داشتنمان به ادم ها،

معرفتهای‌بی‌جایمان.... مهربانی

کردن های الکییمان.....

بهادادن های بیش ازحدمان.....

تلاش های بی موردبرای حفظ

رابطه هایمان! وقتی برای ادم های

امروزی خوبی وبدی یکسان است!

بیش ازحد" حوا" بودن تاوان سنگینی دارد..... روزگارعجیبی است عزیزان