مادرم

جاى انگشتر فیروزه ات روى قلبم و جسمم و روحم مى ماند تا بتوانم هر روز مهربان تر و صبور تر باشم.... اسوه ى صبر تویى .....ممنونم که براى من و هنرم انرژى مى فرستى و بخشیدن رو به من یاد مى دى....

سایت مستدام حضرت عشق....