به جان خودم این برنامه بامن لجه این دیگه چه چالشیه