ما یازده سالِ پیش عزای خودمونو گرفتیم که دیگه نمیخوای واسمون فیلم بازی کنی... حق داشتیم البته... گریه کردیم چون همیشه عطش دیدنتُ داشتیم... آدما وقتی میمیرن که فراموش بشن... خسرو شکیبایی که مرگ نداره...