جمعه؛

گاهی شبیهِ دفترچه ی خاطراتی ست که هر بار ، گوشه ای لم می دهی و ورقش می زنی.

و چه می چسبد مرورِ خاطراتِ کودکی و آخرِ هفته هایی که در سهل انگاریِ کودکانه گذشت!

کودکی هایی که در هوایِ نابِ خانه ی پدری سپری شد،

و شیطنت هایی که در دلِ کوچه هایِ خاکی و پر از خاطره، جا ماند.

جمعه دلگیر نیست!

باید به روزهایِ خوبِ رسیده و نرسیده فکر کرد 

باید خاطراتِ شیرینِ گذشته را ورق زد.

باید ساده گرفت،

باید بی خیال بود.