وقتی شاد و خرم هستی به ژرفای قلبت نظر کن تا ببینی که این قلب همان است که تو را اندوهگین کرده بود. و هنگامی که اندوه بر تو چیره شده است باز در قلب خود نگاه کن تا ببینی که به راستی در فراق آنچه قلبت را از شادی پر کرده بود گریه می‌کنی. بعضی گویند شادی از اندوه عظیم‌تر است. بعضی گویند چنین نیست، بلکه اندوه بر شادی چیرگی دارد. اما من با تو می‌گویم که اندوه و شادی از هم جدایی‌ناپذیرند. آنها با هم نزد تو می‌آیند و هنگامی که یکی از آن دو در کنارت نشسته است، بیاد آر که آن دیگری نیز در بستر تو به خواب رفته است. #جبران_خلیل_جبران