کاش خوابتو ببینم

تو روبروم بشینی

باهام حرفی نزنی

من نگاهت کنم

من نگاهت کنم

من نگاهت کنم

من نگاهت کنم

من نگاهت کنم

بیدار شم

یادم نیاد چی شده

فقط مطمئن باشم

دیدمت

عکس از آقای کوروش جوان است