پیرررررر نشو لعنتی مگه چند تا خوب مثل تو تو این دنیا وجود داره ...واقعا ژن برتری همه چی خوب کی بودی تو ...تکی تک ...مشابه نداری ....دیگه چی بگم خودتون بگین ....واژه ای پیدا نکردم