می دونی چرا مجذوب بزرگی هستی ؟ چون بزرگی در تو هست ! بزرگی را در دیگران تماشا نکن خودت را به بزرگی درونت گره بزن و انرژیتو برایش بزار تو شگفت آوری باید از خودت انرژی ساطع کنی باید تمامی کارهات غیر معمولی باشن بدرخش با خدای خود صحبت کن با طبیعت صحبت کن تو بزرگی و شگفت آور