من تمام روزای تاریک زندگیمو تنهایی گذروندم ،“پس ببخشید اگر به کسی نیاز ندارم...” 

اینجا #قلعه‌جنی_کیش