من انتخاب کرده ام شاد باشم

حتی وقتی هیچ چیز آن طور که می خواهم نیست،

حتی در اوجِ مشکلاتم

من یاد گرفته ام در دلِ بدترین اتفاقات هم بگردم و

بهانه ای برایِ لبخند، پیداکنم

من یاد گرفته ام بخندم ،

حتی وقتی دلیلی برایِ خندیدن نیست...

آدمِ بی غمی نیستم،

من هم دلم می گیرد!

اما نه منتظرِ کسی می مانم که آرامم کند،

نه در انتظارِ دستی، که از راه برسد، و نوازشم کند ...

نیازی به دلسوزیِ هیچ کس ندارم!

من خوب کردنِ حالِ خودم را بلد شده ام...

و قوی بودن را؛

به تمامِ تسلیم شدن ها ترجیح داده ام!