خب نمره بدین مروارید رو با کدوم گریم بیشتر دوست دارین؟

2

1