در ذهن انسان ساخته میشود و سپس در دنیای بیرون فکرِ‌ شما اصلی ترین