موى سپید را فلکم رایگان نداد

این رشته را به نقد جوانى خریده ام