«دوازده سال گذشت ممنون که همه سختیها رو تحمل کردی و میکنی .

زندگی_مشترک سالگردازدواج بهترین_دوست»