در #دفتر #جاودانگی #واژه بی معنی ست .

#ابر #باران #مسافر #کائنات