با بچه های نازنین سریال سرباز، کف خیابون، گرما، خستگی.