زندگی

به گذشته می نگرم آهی بلندسر میدهم

از ای کاش ها و باید ها و نبایدها ولی با لبخند می گذرم چون گذشته گذشت 

با نگاهی مثبت و البته با عشق و لبخند به اینده نگاه میکنم و پذیرای بهترینش هستم 

عشق و محبت ومهر دوای هر درد بی درمانیست

دوستتون دارم.