در لحظه که تسلیمم در کارگه تقدیر

آرام تر از آهویم و بی باک تر از، شیرم

هر لحظه که می کوشم در کار کنم تدبیر

رنج از پی رنج آید و زنجیر پی زنجیر

#مولانا