من لاله ی صبوری بعنوان یک زن ایرانی از مسئولین

ذی ربط تقاضا میکنم، این اقای علی ذکریایی را وادار به عذر خواهی از بانوان مملکتم کنند.از کی تا حالا چون مسلمانیم دندمان باید نرم شود و با کسی که بد حجاب است، با هش حیوان، بشین، دست راستتو بگیر بالا، باید صحبت شود؟این حیوان پاچه می گیرد؟ این ادبیات از کجا می آید؟ واقعاً همایش حمایت از حجاب با این الفاظ صورت می گیرد؟ تبلیغ است یا ضد تبلیغ؟

با اینکه برای اینهمه وقاحت عذرخواهی هم کم است، ولی حداقل کاری که میشود کرد همین است.

AndroidOnlineNewsImage.aspx