مگه میشه شب قبل تولد امام رضا دلت حرم باشه !بعد خیلی اتفاقی با یه تلفن ببینی که فردا شَبِش تو حرمی!! خدا جون شکرت ،امام رضا ممنون ازت که طلبیدی