اولین جلوه ى جنون منی
آخرین فرصت قمار تو ام!
بوی زنجیر در مشام منی
نام گل بر لب بهار تو ام...
#هادى_سعیدى_کیاسرى
#شیراز_رویایی