آقا شکیبا ممنون که همیشه مثل یک برادر بزرگتر حواست بهم هست ... .

اینارو بهت گفته بودم یا نگفته بودم ؟!

.

پ.ن : علت بی اعصابی هر دو نفر در عکس مشخص نیست !