بچه ها یاران همیشگی من ..

هروقت با چنین صحنه هایی مواجه میشم ، حال و هوای دلم مطبوع و آروم میشه و قلبم به تپش میفته .. کنارتون جای من امنه .. هیچوقت از رفاقت با شما پشیمون نشدم ..

خدا شما رو برای من نگهداره.. قدردانتونم