نوزدهمین جشن حافظ با تشکر از بانو آذر معماریان عزیز امید معلم.