میگن: «تب تند زود سرد میشه»

بعضی آدما توی زندگی دقیقا مصداق بارز همین اصطلاح هستند!!

همونهایی که فکر میکنی اگه یه هفته ندیدنت خیلی دلتنگت میشن، جایی میرسه که سالی یه بار هم سراغت رو نمیگیرن !! 

روزگار ِ غریبی است...