همیشه قبل هر حرفی  برایت شعر میخوانم،،،،،،، قبولم کن،،،،، من آدابِ زیارت را نمی دانم،،،،

پی نوشت: تولدت مبارک جانِ جانانم