گاهی چه قدر بی حوصله و کم طاقت میشوم وقتی دعایم به اجابت نمیرسد چشم میبندم و لحظه ای تامل میکنم جور دیگری میبینم

خداوندا!

گاهی یادم میرود چیزهایی که امروز دارم پاسخ دعاهای چند سال پیشم هست

گاهی یادم میرود بنده هستم و صلاحم را تو بهتر میدانی

گاهی هم شاید باید گوشه ای خلوت کنم و یک دل سیر گریه کنم و بگویم:

"پروردگارا ببخش آن گناهی را که سبب حبس و برآورده نشدن دعایم میشود"

مراببخش به خاطر تمام لحظاتی که بودی و حضورت را احساس نکردم و نا امید بودم. ببخش همه را صدا زدم و هر دری را زدم ، جز نام تو و درگاه تو را.

ببخشم برای تمام لحظاتی که منتظرم بودی و من نبودم . ببخشم برای تمام گله هایی که کردم و نفهمیدم که گاهی از سر حکمت نمیدهی و از سر رحمت دادی و تشکر نکردم.

و در نهایت بر تو توکل میکنم

چه زیبا گفتی: "آیا خدا برای بنده اش کافی نیست؟"