آقای خوبِ آدم های خوب

آقای خوبِ آدم های بد

آقای آدم های سیاه و سفید و خاکستری

آقایى که بد و خوب رو در هم می خری

آقایی که برات بد و خوب فرقی نداره

که از بدها هم رو برنمیگردونی

که همه رو راه می دی

که به کسی برچسب نمیزنی

که هوای همه رو داری

آقای ایران

آقای همه ی بی پناهان

تولدت مبارک

چه خوب که به این دنیا قدم گذاشتی...

تکمله:عکس برای دیشبه و من شوربختانه امشب مشهد نیستم!