بسیار مفتخرم که یک سال مداوم کنارِ این «یک عمر فعالیتِ هنری» ایستادم در «شیرهای خان‌باباسلطنه». آن جامِ حافظ در دست‌تان گواراتان.