سلفى با مسجد گوهرشاد

که در چنین روزى یکى از مهمترین رویدادها در عرض و طول جغرافیاى این مملکت در آن رخ داده . #قیام_گوهرشاد از نظر تاریخی در میزان کشتار جمعی با هیچ اتفاقی در زمان خود قابل مقایسه نیست. و حالا نامش یادآور فرهنگ مقاومت اصیل ایرانى و عفاف و حجاب است.

محسن کاویانى شاعر جوان میگه :

دشمن بر آن گردیده تا از تو بگیرد

با اسمِ روشن فکر ، فکرِ روشنت را

با تیغ‌ِ تبلیغ آمده صَدپاره سازَد

چادُر که نه ! بهتر بگویم جوشَنت را

ترسانده حزبِ بادها را اهتزازَش

این پرچمی که ذلّه کَرده دشمنت را

تو سرزمینِ حُجبی و این پرچمِ ناب

داده نمایش اقتدارِ میهنت را

به مَردی و مردانگی سوگند تنها

معراج میفهمد شکوهِ دامنَت را

این سَر به زیری سَر بلندت کرد و دشمن

طاقت ندارد نحوه ی جنگیدنت را

چادر (عزیزت) کرده و خوب است این که

با حُسنِ یوسف بافتی پیراهنت را... .

.