سى و نه سالگى! از همه دوستانم و فالوورهاى عزیزم که با محبتشون شرمنده ام کردن ممنونم.ببخشید که نمیتونم از تکت تکتون جداتشکر کنم اما از انرژى فوق العادتون عشق کردم و تلاش میکنم امسال آدم بهترى باشم.به ابتکار مادرم چندنفر از دوستان دوره دبیرستان که خیلى عزیزن اومدن تا در کنار پدرم و برادرم در شب تولدم کنارم باشن. جاى خیلى هاشون هم خالى بود به خصوص برادر دیگرم آرین. من مطمئنم بهترین دوستاى دنیا رو دارم با سابقه اى بیست و سه ساله!