خداوندا!

در این برهوت عاطفه، هر که را تتمه دلی برای مهر ورزیدن هست، گرامی بدار و سرش را به سنگ جفا آشنا مکن.

کاری بکن که دل قرار بگیرد!...

عاشقان را بساز و خستگان را بنواز و دیگران را از چشم دوستدارنت بینداز.

خداوندا!

دل‌های سنگ‌آسا را بشکن تا مگر در شکستگی‌ها نشانی از تو بیابند که خود فرموده‌ای ای خدای مهربانم

نویسنده : سید مهدی شجاعی