فرجام ما،سند بی اعتباری جهان است بی خجالت امضایش میکنیم! خداحافظت باشد که حافظمان نبود... #مژده_لواسانی تکمله:عکس مرگ این پناهجویان به امید یک زندگی بهتر؛جدید نیست،فقط برای من بینهایت تکان دهنده بود.همین