نوزدهمین جشن حافظ باهمت خانواده سینمای ایران برگزار شد سپاس ازتمام هنرمندان عزیز که دعوت ما را پذیرفتند وبا حضور گرمشان روشنایی بخش جشن خودشان شدند وپوزش از عزیزانی که به هردلیلی دوستان وهمکاران من نتوانسته بودند پیدایشان کنند بدانید که تک تک تان در قلب برگزار کنندگان جشن حافظ جای دارید وضربان جشن حافظ با حضور گرم شما عزیزان می تپد دوستتان داریم وافتخارمان به حضور تک تک تان است