دلم یک دل سیر ارامش میخواهد، آرزویم برای همه طرفدارانم هم همین است، دوستون دااااارم،خدایاااااا شکرت