شبى خوش با دوستان جان در جشن حافظ، تشکر فراوان از بانو آذر معماریان عزیز و فرزام شکارى جان و على اوجى جان.